Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στην «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στην «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία»

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ»

– MASTER OF ARTS IN «PHOTOGRAPHY: RESEARCH AND METHODOLOGY»

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στην «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία». Ο απονεμόμενος μεταπτυχιακός τίτλος είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία» (Master of Arts in Photography: Research and Methodology) (ΦΕΚ 2306/Τ.’Β/1-6-2021)

Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Χρονική διάρκεια –Δίδακτρα

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας.

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 2700€ και καταβάλλονται εφάπαξ ή σε τρεις δόσεις, ως εξής: με την εγγραφή αρχικά 900€ , 900€ στην αρχή του ΄Β εξαμήνου και 900€ στην αρχή του ΄Γ εξαμήνου.

Διεξαγωγή μαθημάτων

Tα μαθήματα διεξάγονται κυρίως στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών με απογευματινό ωράριο δυο (2) ημέρες την εβδομάδα.

Υποψήφιοι

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνεκτιμάται η γνώση της Αγγλικής η άλλης γλώσσας που ομιλείται στην ευρωπαϊκή ένωση η οποία τεκμηριώνεται όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφήσαντας υποψήφιος.

Διαδικασία Επιλογής

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

Βαθμός πτυχίου και βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ                                                                                                                                                        40%

Επιπλέον μεταπτυχιακό                                                                                                     10%

Καλλιτεχνική, Ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου            5%

Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου                                                          10%

Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (και αν είναι σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ )                                                                                                      5%

Προφορική Συνέντευξη                                                                                                     20%

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                               100

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021.

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 21 Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
 2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Φωτογραφικό έργο, δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή σε συνέδρια σε ηλεκτρονική μορφή (cd) εφόσον υπάρχουν.
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εφόσον υπάρχουν.
 6. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
 7. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εάν έχει εκπονηθεί)
 8. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εφόσον υπάρχει) ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 10. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν).
 11. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής), όπως περιγράφονται στο παράρτημα Α, ή αντίστοιχα πιστοποιητικά για οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα ομιλείται στην ευρωπαϊκή ένωση.
 12. Συνοπτικό Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, σε τυποποιημένο έντυπο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. (Βλέπε Παράρτημα Β).

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ΠΜΣ maphotoresearch@uniwa.gr ή αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών:

Διεύθυνση

Για το Π.Μ.Σ. «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία».

Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Αγ. Σπυρίδωνος,12243, Αιγάλεω, Αττική

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://photoresearch.uniwa.gr/ και στη Γραμματεία του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών email: maphotoresearch@uniwa.gr,

τηλ.: 2105385410

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Τεκμηρίωση Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

Η γνώση της αγγλικής τεκμηριώνεται τουλάχιστον: με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level Β2) Level 2. Independent User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω ή με International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE II) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

Διευκρινίζεται ότι η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής τεκμαίρεται και για υποψηφίους που: α) κατέχουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αγγλόφωνο αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) της αλλοδαπής, ή β) διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. σε αγγλόφωνη χώρα. Αντίστοιχα κριτήρια ισχύουν για όλες τις επίσημες γλώσσες που ομιλούνται στην ευρωπαϊκή ένωση.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Εξηγείστε σε ένα κείμενο μέχρι 2 σελίδων τους λόγους για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία» (Master of Arts in Photography: Research and Methodology).

Αναφερθείτε επίσης στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά σας και τη μέχρι τώρα επαφή σας με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Τέλος, περιγράψτε τις επιδιώξεις σας μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.

photo cover: Στέλλα Αλεξοπούλου