Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Πάφου) | Φωτογραφικός Διαγωνισμός για την περιοχή του ΑΚΑΜΑ

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Πάφου) | Φωτογραφικός Διαγωνισμός για την περιοχή του ΑΚΑΜΑ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και με την υποστήριξη της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου – Τμήμα Πάφου, διοργανώνει Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: «Ανάδειξη της βιοποικιλότητας και των τοπίων της προστατευόμενης περιοχής του Ακάμα».
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αποτύπωση και ανάδειξη της χλωρίδας, πανίδας, αλλά και οικοτόπων που απαντώνται στη Χερσόνησο Ακάμα, τα διαφορετικά τοπία/οικοσυστήματα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την περιοχή (πχ δόμες, στιάθκια, καμίνια, λιθόστρωτα, ξερολιθιές, πηγάδια, πηγές).
Προθεσμία συμμετοχής: έως 31.10.2022 και ώρα 14:00.
Οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων θα εκτίθενται σε μορφή έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Νοεμβρίου 2022 στην περιοχή του Ακάμα.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία και τέσσερις (4) έπαινοι.

Προθεσμία λήξης του Διαγωνισμού Φωτογραφίας – Παρασκευή, 4/11/2022 στις 14:00

Για Δηλώσεις Συμμετοχής, όπως επισκεφτείτε το σύνδεσμο https://bit.ly/3KPm6Bi.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Θα γίνουν αποδεκτές και συμμετοχές με την υποβολή των φωτογραφιών ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/3RuzFc3

Για πληροφορίες όσον αφορά στον Τρόπο συμμετοχής και τους Όρους του διαγωνισμού, όπως επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://bit.ly/3T7ZqQJ.

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο του Έργου «Διαχείριση της Περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 – Χερσόνησος Ακάμα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.