Γιάννης Τρυφωνόπουλος – Autotoxemia

Γιάννης Τρυφωνόπουλος – Autotoxemia

English Version

Στη φιλοσοφία και την ψυχολογία, ο όρος “Ressentiment” είναι μια από τις μορφές μνησικακίας ή εχθρότητας. Η έννοια είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ορισμένους στοχαστές του 19ου αιώνα, κυρίως για τον Friedrich Nietzsche. Ο όρος μελετήθηκε επίσης από τον Max Scheler σε μια μονογραφία που δημοσιεύτηκε το 1912 και επεξεργάστηκε ξανά μερικά χρόνια μετά. Ο Scheler προσπάθησε να τοποθετήσει τις ιδέες του Nietzsche σε ένα πιο κοινωνιολογικά αρθρωμένο πλαίσιο. Ξεκίνησε εξετάζοντας το πώς εδραιώνονται οι αξίες μέσα στην κοινωνία και στη συνέχεια προχώρησε αναλύοντας την κοινή χρήση ή την απόρριψή τους για διάφορους λόγους.

Ο Scheler περιέγραψε την μνησικακία στο ομότιτλο βιβλίο του ως εξής: «…Η μνησικακία είναι μια αυτοδηλητηρίαση του νου που έχει αρκετά σαφή αίτια και συνέπειες. Είναι μια διαρκής νοητική στάση, που προκαλείται από τη συστηματική καταστολή ορισμένων επιδράσεων οι οποίες είναι φυσιολογικά συστατικά της ανθρώπινης φύσης. Η καταστολή αυτή οδηγεί σε διαρκή τάση για αξιακές αυταπάτες και σε αντίστοιχες αξιολογικές κρίσεις. Τα συναισθήματα και οι επιδράσεις που γεννούν κυρίως είναι η τάση για εκδίκηση, το μίσος, η κακία, και ο φθόνος…»

Η σειρά “Autotoxemia” επιδιώκει να οπτικοποιήσει την αίσθηση της μνησικακίας και της εχθρότητας που αναφέρεται σε αυτό που κάποιος αναγνωρίζει ως την αιτία της απογοήτευσής του, που προκαλείται από την αίσθηση αδυναμίας και κατωτερότητας καθώς και από τα αισθήματα της ζήλιας και του φθόνου. Σε αυτό το έργο χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός πορτρέτων κολάζ και αφηρημένων εικόνων. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου των πορτρέτων έχουν αντικατασταθεί με φωτογραφίες φουρτουνιασμένων θαλασσών, που μεταφέρουν την συναισθηματική κατάσταση ενός αγανακτισμένου ατόμου, καθώς οι εκφράσεις του προσώπου είναι μια μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας. Όλες αυτές οι εικόνες υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπέμπουν στην τοξικότητα που προκύπτει από την κατάσταση της μνησικακίας.

Bio
Ο Γιάννης Τρυφωνόπουλος (γ. 1986) με έδρα την Ορεστιάδα, είναι visual artist έχοντας κυρίως ως αφηγηματικό εργαλείο την φωτογραφία. Eίναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία με ειδίκευση στην επιμέλεια εκθέσεων. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Phases καθώς και συνιδριτής της πλατφόρμας-δημιουργικού γραφείου “Embryo”.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008319678012
https://www.johntrifonopoulos.com/
https://www.instagram.com/john_trifonopoulos/

Yiannis Trifonopoulos – Autotoxemia

In philosophy and psychology, “Ressentiment” is one of the forms of resentment or hostility. The concept was of particular interest to some 19th century thinkers, most notably Friedrich Nietzsche.
The term was also studied by Max Scheler in a monograph published in 1912 and reworked a fewyears later. Scheler attempted to place Nietzsche’s ideas in a more sociologically articulated context. He started by considering how values are established within society and next proceeded to analyze their sharing or rejection on various grounds. Scheler’s described Ressentiment in his book by the same title as follows:
“…Ressentiment is a self-poisoning of the mind which has quite definite causes and consequences. It is a lasting mental attitude, caused by the systematic repression of certain emotions and affects which, as such are normal components of human nature. Their repression leads to the constant tendency to indulge in certain kinds of value delusions and corresponding value judgments. The emotions and affects primarily concerned are revenge, hatred, malice, envy, the impulse to detract, and spite…”
Autotoxemia series seeks to visualize the sense of resentment and hostility directed at that which one identifies as the cause of one’s frustration, generated by a sense of weakness and inferiority and feelings of jealousy and envy.
A combination of collage portraits and abstract images were used in this work. The facial features of the portraits have been replaced with photographs of stormy seas, which convey the emotional state of a resentful man, as facial expressions are a form of nonverbal communication. All these images were processed in such a way as to refer to the toxicity that results from the state of Ressentimen.

Bio
Yiannis Trifonopoulos (b. 1986) is a visual artist working with photography, based in Kavala (GR). He graduated with a master of science in Cultural Informatics and Communication with a specialization in Curating. He is a member of Photoclub of Kavala and contributor editor of Phases Magazine.