Γιάννης Ζινδριλής – A Long Saturday

Γιάννης Ζινδριλής – A Long Saturday

English Version

Το σχήμα “A Long Saturday” που διατυπώνει ο George Steiner δανείζεται από την Καινή Διαθήκη το σχήμα Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή. Δηλαδή, ο θάνατος του Χριστού την Παρασκευή όπου το σκοτάδι απλώνεται πάνω από την γη ενώ το καταπέτασμα του Ναού σκίζεται στα δύο. Ύστερα ακολουθεί η αβεβαιότητα του Σαββάτου όπου δεν συμβαίνει τίποτα, τίποτα δεν κινείται και τέλος, η Ανάσταση της Κυριακής. Το αφηγηματικό σχήμα, μεταφορικά, λειτουργεί ως κοινωνικό σχόλιο για τη σημερινή εποχή. Στον ενδιάμεσο μεταβατικό χώρο που ο Steiner ονομάζει «Μακρύ Σάββατο» περιέχετε η γνώση της καταστροφής αλλά και η προσδοκία ως ένα υπόγειο ρεύμα ελπίδας. Σε αυτή τη συνθήκη, οι άνθρωποι επαναπροσδιορίζουν τις αξίες τους, χάνουν τις διαμορφωμένες ταυτότητές τους και αναζητούν νέες.
Η φωτογραφική σειρά “Α Long Saturday” αποτελείται κυρίως από σκηνοθετημένα πορτρέτα ατόμων σε εξωτερικούς χώρους καθώς και από φωτογραφίες τοπίου χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Οι φωτογραφίες εμπνέονται από την ατμόσφαιρα που αποδίδει ο Steiner στο Μακρύ Σάββατο. Σε αυτές αποτυπώνονται άνθρωποι ακίνητοι και αμήχανοι σε διασταυρώσεις δρόμων, σε τοπία άγονα και σε αφιλόξενα περιβάλλοντα που τα σήματα οδικής κυκλοφορίας τονίζουν τις απαγορεύσεις και τη δυσκολία προσδιορισμού και αρμονίας τους με τον γύρω τόπο. Ο κάθε φωτογραφιζόμενος είναι ένας μετέωρος πλάνητας ο οποίος συγκροτείται μέσω της αναπαράστασης. Χωρίς να έχει διαμορφωμένη ταυτότητα είναι ένας «κρυμμένος» άνθρωπος που δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί.

Bio
Ο Γιάννης Ζινδριλής γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1982. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Τοπογραφίας, του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κατέχει τον μεταπτυχιακό τίτλο, “Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει παρακολουθήσει τα σεμινάρια “Θέματα και Θεωρία Εικαστικών Τεχνών και Φωτογραφίας” και “Περί τοπίου: Εικόνες, Συναισθήματα, Πολιτική” στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Συμμετείχε με τη σειρά “Vague Landscapes” στο Athens Photo Festival το 2016, στο πλαίσιο της έκθεσης “Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι”. Το φωτογραφικό του έργο “Greek Homeless National Team” εκτέθηκε στο Helsinki Photo Festival 2023 και διακρίθηκε ως ένα από τα δέκα δημοφιλέστερα.Την ίδια χρονιά, η τελευταία του προσωπική δουλειά “A Long Saturday” παρουσιάστηκε στη Photobiennale Θεσσαλονίκης. Έργα του υπάρχουν στην μόνιμη συλλογή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Έχει συνεργαστεί με εφημερίδες και περιοδικά. Από τον Μάιο του 2020 παραδίδει μαθήματα φωτογραφίας στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως freelance φωτογράφος.

Yannis Zindrilis – A Long Saturday

The concept of “A Long Saturday” as formulated by George Steiner is inspired by the New Testament’s narrative of Friday – Saturday – Sunday. Specifically, it refers to the death of Christ on Friday, when darkness spread over the earth and the Temple veil was torn in two. This is followed by the uncertainty of Saturday, where nothing happens, nothing moves, and finally, the Resurrection on Sunday.Metaphorically, this narrative structure serves as a social commentary for the present age. In the intermediate transitional space that Steiner calls “Long Saturday,” there is an awareness of destruction as well as an expectation like an undercurrent of hope. Under this condition, individuals embark on a journey of introspection, reassessing their core principles, shedding their pre-existing selves, and embarking on a quest to forge fresh identities.
The photographic series “A Long Saturday” consists mainly of staged portraits of individuals in outdoor spaces, as well as landscape photographs without human presence. The photos are inspired by the atmosphere that Steiner attributes to the Long Saturday. They capture people standing still and awkward at crossroads, in barren landscapes, and in inhospitable environments where traffic signs emphasize prohibitions and the difficulty of defining and harmonizing with the surrounding place. Each person photographed is a flâneur which is constituted through the representation. Without a defined identity, they are a “hidden” person who has not yet been discovered.

Bio
Yannis Zindrilis was born in Ioannina in 1982. He is a graduate of the Department of Topography, the Department of Photography, and Audiovisual Arts of the University of Western Attica. He has a master’s degree in “Photography: Research and Methodology” from the University of Western Attica. He has attended seminars on “Topics and Theory of Visual Arts and Photography” and “Regarding Landscape: Images, Emotions, Politics” at the Athens School of Fine Arts. He participated with the series “Vague Landscapes” at the Athens Photo Festival in 2016, as part of the exhibition “Young Greek Photographers.” His photographic work “Greek Homeless National Team” was exhibited at the Helsinki Photo Festival in 2023 and was recognized as one of the ten most popular. In the same year, his latest personal project “A Long Saturday” was presented at Thessaloniki Photobiennale. His works are part of the permanent collection of the Museum of Photography in Thessaloniki. He has collaborated with newspapers and magazines. Since May 2020, he has been teaching photography classes at the Hellenic Cancer Society. He lives and works in Athens as a freelance photographer.

https://yanniszindrilis.com
/https://www.instagram.com/yannis_zindrilis
/https://www.facebook.com/profile.php?id=759953890