Quentin Yvelin – LE SOUFFLE COURT (et les larmes se taisent)

English Version

Με τη σειρά LE SOUFFLE COURT (et les larmes se taisent), η φωτογραφία είναι μια αναπνοή που, αμήχανη και κάποιες φορές πνιγμένη, αντανακλά μια κατάσταση ευθραυστότητας, συναισθηματικής και ψυχικής αναμονής, ενδεχομένως ανθεκτική ή/και μυητική. Τα σώματα εργάζονται σε διαμεσολάβηση με τη φύση, το περιβάλλον σε άμεση επαφή με τα αισθησιακά συστατικά των στοιχείων, αναζητούν μια καθετότητα, μια ενέργεια θεραπευτική και ενδοσκοπική.

Η φωτογραφία είναι ένας χώρος ανθεκτικότητας και αποκάλυψης σωμάτων σε μετάβαση, αναζήτηση, επιδίωξη μετασχηματισμού. Η φωτογραφία συμβαίνει κατά τη στιγμή μιας ρήξης ακριβώς για να προκαλέσει ρήξη στην ιδέα της αναπαράστασης του ατόμου. Τι μπορεί να πει, να δείξει, τι στίγματα μπορεί να αποκαλύψει σε βάθος, ανάγλυφα, χωρίς να αποτελεί δήλωση, χωρίς να μένει άκαμπτη στο ορατό φως; Πώς αποτυπώνονται (αναπαρίστανται) άνθρωποι σε μεταμόρφωση, πένθος, πάλη; Η φωτογραφία είναι εδώ το πεδίο μιας αφήγησης που ξεκινά από την εμπειρία του άλλου, αλλά ταυτόχρονα και από τη δική μου, ανοίγει έναν χώρο όπου φανταστικοί κόσμοι συναντιούνται, γίνονται αντίσταση και ανθεκτικότητα.

Με έναυσμα την εμπειρία πνευμοθώρακα, ως αποτέλεσμα ερωτικών χωρισμών και/ή ψυχικών, συναισθηματικών σοκ, που προκάλεσαν αναπνευστικά προβλήματα, άρχισα να φωτογραφίζω τα άτομα, τα σώματά τους, τα στήθη, τα πρόσωπα, τις εντάσεις και τη χαλάρωση, αναζητώντας μια ανάσα συχνά δύσκολη, μια ανάσα που αποτελεί μεταφορική έννοια αντίστασης ή παραίτησης στην εμπειρία τους.


Ο Quentin Yvelin γεννήθηκε το 1988 και ζει και εργάζεται στη Δυτική Γαλλία.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Paris 8 (Σύγχρονη Φωτογραφία και Τέχνη) και στη συνέχεια στο European Higher School of Art στη Βρετάνη. Το έργο του ταλαντεύεται μεταξύ γραφικής επεξεργασίας, υποκειμενικού ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας και δανείζεται τις μορφές της φωτογραφικής εφημερίδας αλλά και των μικτών εγκαταστάσεων σχεδίου, κειμένων και εικόνων. Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται εδώ χαράσσουν μια αινιγματική και μυητική χαρτογραφία, στην οποία τα άτομα αναζητούν μια μεταμόρφωση. Φωτογραφίζει με φιλμ και τα φανζίν του αποτελούν αυτοεκδόσεις. Εκθέτει τακτικά (εκδόσεις Lendroit, Rennes DosMares, Μασσαλία, Gallery “Le Lieu”, L’enfant Sauvage Gallery, Βρυξέλλες, Mains d’Oeuvres, Παρίσι) και συμμετέχει σε εκδοτικές εκθέσεις (Offprint, Multiple, Paper and print, Cosmos Arles Books, Rolling Paper at Le Bal).

cargocollective.com/quentin-yvelin
base.ddab.org/quentin-yvelin
q_yvelin


With the series LE SOUFFLE COURT (et les larmes se taisent) photography is a respiration that, embarrassed and sometimes obstructed, reflects a state of being fragile, an emotional and psychic latency which is possibly resilient and / or initiatory. The bodies are at work in a mediation with nature, the environment in direct contact with the sensual components of the elements, they seek a verticality, a healing and introspective energy.

Photography is a space of resilience and exposure of changing bodies, in a search, a quest for transformation. Photography occurs at the moment of a rupture and comes to make a rupture in the idea of ​​representation of the individual. What can it say, show, what stigmata can it reveal in hollow, in filigree without being a statement, without being frozen in the visible?
How to tell (represent) people in mutation, in mourning, in struggle. Photography here is the space of a story that starts from the experience of the other, but also from the mine, opens a space where imaginaries meet, become resistance and resilience.

It is starting from experiences of Pneumothorax, as a result of romantic breakups and / or psychic, emotional shock causing breathing problems, which I began to photograph individuals, their bodies, chests, faces, tensions and releases, sometimes looking for a breath difficile, a breath that is the metaphor of resistance or abandonment to their experience.


Quentin Yvelin, born in 1988, lives and works in West of France.
He studied at Paris 8 University (Photography and Art contemporary) and then at the European Higher School of Art in Brittany. His work oscillates between subjective documentary and fiction and borrows both the forms of the photographic journal and installations that mix drawings, texts and images. For the past few years, his research has led him to question lifestyles and imaginations on the fringes and to explore regions that are both “magical” and banal and to open esoteric breaches in daily life. The photographs presented here draw an enigmatic and initiatory cartography in which individuals are in search of a transformation. His photos are taken with film and his fanzines are self-published. He exhibits regularly (Lendroit editions, Rennes DosMares, Marseille; Gallery “Le Lieu”, L’enfant Sauvage Gallery, Brussels, Mains d’Oeuvres, Παρίσι) and participates in publishing fairs (Offprint, Multiple, Paper and print, Cosmos Arles Books, Rolling Paper at Le Bal).

cargocollective.com/quentin-yvelin
base.ddab.org/quentin-yvelin
q_yvelin