Μάρι Μασουρίδου – Glitched

Μάρι Μασουρίδου – Glitched

English Version

To project εξετάζει την ιδέα της αλλοίωσης της εικόνας σαν αντικείμενο και σαν έννοια, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά, συγκεντρώνοντας έργα από δύο ευρύτερες ενότητες, τις ‘Sub-Face’ και ‘Glitched’. Οι σκισμένες και με διάφορους άλλους τρόπους αλλοιωμένες αφίσες του Sub-Face, που προέκυψαν από περιπλανήσεις και τυχαίες συναντήσεις στην πόλη της Νέας Υόρκης το 2016, φανερώνουν μια διαφορετική προσέγγιση της έννοιας του πορτρέτου. Μια εικόνα η οποία κρυβόταν πίσω από την παράλληλη διαστρωμάτωση άλλων εικόνων, άλλων εκτυπώσεων, με μια κίνηση (συνειδητή – ασυνείδητη) αναδύεται πλέον στην επιφάνεια. Σε αυτές τις εικόνες η αλλοίωση έχει προέλθει από μια φυσική πράξη, αυτή του σκισίματος, του decollage και του χρόνου. Τα υπο-πορτρέτα αυτά το 2022 έρχονται να συνομιλήσουν και να επεκτείνουν αυτή την λογική, με τον συνδυασμό τους με μια σειρά τεχνητών εικόνων που έχουν προέλθει από την αλλοίωση και τις δυσλειτουργίες των συσκευών (μέσω σφαλμάτων / ‘glitches’) μέσω πειραματισμού με ψηφιακά μέσα, όπως ο υπολογιστής, η τηλεόραση και το σκάνερ. Με τις προαναφερόμενες διαδικασίες παράχθηκαν νέες εικόνες που εντέλει έχουν χάσει κάθε αναφορικότητα, έχουν έναν θόρυβο περιεχομένου, μοιάζουν με οπτική σπατάλη. Ψηφιακό υλικό αφηρημένο για χάρη της φόρμας. Μορφή πάνω από περιεχόμενο ή νόημα.

Το έργο αυτό είναι κομμάτι μιας διερεύνησης που η Μάρι Μασουρίδου έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια και θέτει, ευθέως, στον θεατή ερωτήματα που σήμερα θα μπορούσαν να θεωρηθούν σημαντικά και επίκαιρα: Είναι τελικά η φύση κάτι το συνεχές ή κάτι που δύναται να κατακερματισθεί? Ποια είναι τα όρια αυτού που ορίζουμε ως εικόνα και κατ’ επέκταση ως φωτογραφία, στην ψηφιακή εποχή?

Με έντονο το στοιχείο του σφάλματος και της τυχαιότητας, μέσα από τον διάλογο αναλογικής και ψηφιακής πραγματικότητας, τα ζεύγη αυτά διερευνούν τα όρια της εικόνας και συνθέτουν μια νέα σχέση-κατάσταση καλώντας τον θεατή βυθιστεί μέσα σε αυτόν τον φαινομενικά ανεξήγητο χώρο και να ερμηνεύσει τις αλλοιωμένες πληροφορίες. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν οι άνθρωποι και οι μηχανές συγχέεται και μας δείχνει ότι ενδεχομένως να βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας νέας πραγματικότητας, ενός νέου πολιτισμού.

 

Bio
Η Μαρί Μασουρίδου είναι visual artist και φωτογράφος που ζει στην Αθήνα. Η πρακτική της ασχολείται με την ανθρώπινη κατάσταση και τη συμβολική σχέση αντικειμένων και ανθρώπων, εστιάζοντας στις έννοιες του ανήκειν, της ευαλωτότητας, του ξεχασμένου και του απωθημένου. Εμπνευσμένη από την επιστημονική φαντασία και την ψυχανάλυση, δημιουργεί αλληγορικά έργα που αποκαλύπτουν μια αλλοτριωμένη εικόνα του κόσμου και αμφισβητούν την έννοια της ύπαρξης. Σπούδασε στο Focus School of Art and Photography στην Αθήνα, αποφοίτησε το 2015 και έχει παρακολουθήσει μαθήματα φωτογραφίας στο The International Center of Photography στη Νέα Υόρκη. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου στη Νομική. Έργα της έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά και εκδόσεις. Πρόσφατα παρουσίασε την πρώτη της ατομική της έκθεση με τιτλο Glitched στη Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβαλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2022.

Mari Masuridou – Glitched

The project examines the idea of ​​image alteration as an object and as a concept, both literally and figuratively, bringing together works from two broader sections, ‘Sub-Face’ and ‘Glitched’. The torn and otherwise distorted posters of Sub-Face, which emerged from wanderings and random encounters in New York City in 2016, reveal a different approach to the concept of portrait. An image that was hidden behind the parallel stratification of other images, other prints, with a movement (conscious – unconscious) now emerges on the surface. In these images the alteration has come from a natural act, that of tearing, decollage and time. These sub-portraits in 2022 converse and extend this logic, by combining them with a series of artificial images that have resulted from the alteration and malfunctions of devices (via errors / ‘glitches’) through experimentation with digital media, such as the computer, TV and scanner. With the above procedures new images were produced that have finally lost all relevance, have noisy content and look like visual waste. The digital material is  abstract for the sake of form. Form over content or meaning.

This work is part of an investigation that Mari Masouridou has begun in recent years and raises, directly, to the viewer questions that today could be considered important and relevant: Is nature, after all, something continuous or something that can be fragmented? What are the limits of what we define as an image and consequently as a photograph, in the digital age?

With a strong element of error and randomness, through the dialogue of analog and digital reality, these pairs explore the boundaries of the image and compose a new relationship-situation inviting the viewer to immerse themselves in this seemingly inexplicable space and interpret the distorted information. The way people and machines see it is confusing and shows us that we may be on the threshold of a new reality, a new culture.

 

Bio
Mari Masouridou is a visual artist and photographer living in Athens, Greece. Her artistic practice deals with the human condition and the symbolic relationship of objects and people, focusing on notions of belonging, vulnerability, the forgotten and the repressed. Inspired by science fiction and psychoanalysis, she creates allegorical works that reveal an alienated image of the world and question the notion of existence. She studied at Focus School of Art and Photography in Athens, graduating in 2015 and has taken photography courses at The International Center of Photography in New York. She also holds a BA and MA in Law. Her work has been presented in Greece, the United Kingdom, France and has been published in international magazines and publications. She recently presented her first solo exhibition entitled Glitched at the Municipal Art Gallery of Corinth as part of the Corinthian International Photography Festival 2022.