Δημήτρης Σιδερίδης – HELLENIKON

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

English Version

Η μνήμη δημιουργείται σε τόπους και στη συνέχεια υπάρχει με διάφορους τρόπους μέσα τους. Τι συναίσθημα επικρατεί όταν αλλάζει αυτό το μέρος και κάτι νέο έρχεται στη θέση του; Δεν αφορά μόνο την απώλεια του τόπου αλλά και τη σταδιακή απώλεια των αναμνήσεων που σχετίζονται με αυτό το μέρος.

Ο κοινωνικός ανθρωπολόγος Paul Connerton σημειώνει ότι η βασική ανθρώπινη αναζήτηση είναι η διατήρηση της μνήμης. Η καταγραφή είναι πιθανώς ο καλύτερος τρόπος για τη διατήρηση της μνήμης, καθώς είναι ο σύνδεσμος μεταξύ μνήμης και λήθης. Η ιστορική μνήμη για να γίνει συλλογική και να μεταδοθεί στις μελλοντικές γενιές μπορεί να επιτευχθεί μέσω της καθαρής φωτογραφικής διαδικασίας. Η βασική πεποίθηση του Connerton είναι ότι το παρόν δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη συνειδητοποίηση του παρελθόντος. Και το παρελθόν συνδέεται άρρηκτα με το παρόν μέσω εμπειρικής γνώσης. Πρέπει να διατηρηθεί μέσω της συνειδητοποίησής του για να διατηρηθεί στη μνήμη μας.

Το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού είναι ένα τέτοιο μέρος. Για δεκαετίες ήταν η κύρια γέφυρα της Ελλάδας με κάθε γωνιά της Γης, μέχρι το κλείσιμό του το 2001 και την αρχή της σταδιακής εγκατάλειψής του. Τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει ριζικά, με μόνο μια υπενθύμιση του παρελθόντος τα λίγα κτίρια που κρίθηκαν ως διατηρητέα.

Η τελευταία φωτογραφική του καταγραφή είναι ένα ακόμα οπτικό τεκμήριο ότι σε αυτό το μέρος, η συλλογική μνήμη θα είναι σε θέση να επιστρέφει και να υπενθυμίζει ότι ήταν ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας της Ελλάδας.

 


 

Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Σιδερίδης είναι φωτογράφος και εικαστικός καλλιτέχνης του οποίου το βραβευμένο έργο έχει προβληθεί, μεταξύ άλλων, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ψηφιακές εκδόσεις του κόσμου. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, έχει ως βάση την Αθήνα και τη Ντόχα και παράγει περιεχόμενο σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και ανθρωπολογικών θεμάτων.

Είναι συνεργάτης με το CNN, παρέχοντας εικόνες και ταξιδιωτικά θέματα από το Κατάρ, την Ελλάδα, την Κύπρο και αλλού. Ομοίως, συνεργάζεται με το Al Jazeera English καλύπτοντας διάφορα θέματα που σχετίζονται με την προσφυγική κρίση, την πολιτική και τον πολιτισμό.

Το 2020, το αυτοεκδιδόμενο φωτογραφικό του βιβλίο”Rafael Trejo – Dukes on the Ropes”, για ένα ιστορικό γυμναστήριο πυγμαχίας στην Αβάνα, κέρδισε το Gold Award στο PX3 Paris Photography Prize 2020 στην κατηγορία Professional/Documentary.

Το έργο του έχει τιμηθεί σε μια σειρά από διακεκριμένους διαγωνισμούς με βραβεία και μνείες, όπως στα Διεθνή Βραβεία Φωτογραφιών IPA – International Photography Award και στο PX3 – Prix de la Photographie Paris, ενώ οι εικόνες του έχουν εκτεθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου “Master of Arts in Photography and Visual Language” (με διάκριση) από το Πανεπιστήμιο του Middlesex του Λονδίνου (υποτροφία).

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ:

instagram.com/sideridisdimitris
https://www.facebook.com/dimitris.sideridis
LINKEDIN: sideridisdimitris
TWITTER: SideridisDimax

HELLENIKON

Memory is created in places and then exists in various ways within them. What feeling prevails when this place changes and something new comes in its place? It is not only about the loss of the place but also the gradual loss of the memories associated with this place.

Social anthropologist Paul Connerton notes that the basic human pursuit is the preservation of memory. Capturing is probably the best way to preserve memory, as it is the link between memory and oblivion. Historical memory to become collective and passed on to future generations can be accomplished through the pure photographic process. Connerton’s basic belief is that the present cannot function without the awareness of the past. And the past is inextricably linked to the present through empirical knowledge. It must be preserved through its awareness in order to be preserved in our memory.

The old airport of Hellenikon is one such place. For decades it was the main bridge of Greece with every corner of the Earth, until its closure in 2001 and the beginning of its gradual abandonment. In the coming years it will change radically, with only a reminder of the past the few buildings that were judged to be preserved. His latest photographic documentation is another visual presumption that in that place, the collective memory will be able to return and remind that it was an important part of the history of Greece.

 


Bio

Dimitris Sideridis is a Greek senior photographer and visual artist whose award-winning work has appeared in some of the world’s biggest digital publications, among others. Born in Istanbul, he is currently based between Athens and Doha and produces content on a wide range of social and anthropological issues.

He is a frequent collaborator with CNN, providing images and copy for travel features reported from Qatar, Greece, Cyprus and elsewhere. Likewise, he is a longtime contributor to Al Jazeera English covering diverse topics related to the refugee crisis, politics and culture.

In 2020, “Rafael Trejo – Dukes on the Ropes”, his self-published photobook about a legendary boxing gym in Havana, won the Gold Award at The Prix de la Photographie, Paris (PX3) in the category Professional/Documentary.

His work has been honoured at a number of prestigious competitions with awards and mentions, including at the IPA International Photo Awards and The Prix de la Photographie, Paris (PX3), while his images have been exhibited both in Greece and internationally.

He holds a master’s degree in Photography and Visual Language (with Distinction) from the Middlesex University of London (scholarship).

LINKEDIN: sideridisdimitris
TWITTER: SideridisDimax

 

selected by Εύη Καφίρη