2ος Κύκλος της Διαδικτυακής δράσης του Eyes of Light «Φωτογραφίζω στο Σπίτι – Indoors Photo Challenge»

2ος Κύκλος της Διαδικτυακής δράσης του Eyes of Light «Φωτογραφίζω στο Σπίτι – Indoors Photo Challenge»

Ομαδικό δημιουργικό παιχνίδι σε καιρούς πανδημίας

Το Eyes of Light ενθαρρύνει ανθρώπους με σοβαρές νόσους, όπως ο καρκίνος, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις τους με πιο θετική ματιά, μέσα από τη θεραπευτική ενέργεια της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η ιδέα γεννήθηκε το Μάρτιο του 2018 και με την ένταξη της ιδρύτριας, Δήμητρας Ερμείδου, στο πρόγραμμα υποτροφιών START – Create Cultural Change, πήρε τη μορφή κοινωφελούς πολιτιστικού έργου προς το τέλος του έτους. Τα πρώτα Εργαστήρια Θεραπευτικής Φωτογραφίας για άτομα με εμπειρία καρκίνου ξεκίνησαν τον Ιανουάριο 2019, σε συνεργασία με τους φορείς Άλμα Ζωής και ΚΕΦΙ. Από τον Φεβρουάριο του 2019, τα εργαστήρια πλαισιώθηκαν από συμμετοχικές φωτογραφίσεις και δημιουργικά προγράμματα, όπως το “Survivors του Καρκίνου: Τα Πρόσωπα της Ελπίδας”, σε συνεργασία με αξιόλογους φωτογράφους.

Η πρώτη δημόσια παρουσίαση των δράσεων πραγματοποιήθηκε στην έκθεση “Eyes of Light: Εστιάζοντας στη Ζωή” στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων τον Μάϊο του 2019, με 50 συμμετέχοντες. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, το Eyes of Light βραβεύτηκε για το έργο του με Scaling Award από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στα πλαίσια του προγράμματος START. Mέσα στο πρώτο έτος δράσης του υλοποιήθηκαν 110 ώρες εργαστηρίων, ωφελώντας περίπου 120 καρκινοπαθείς και 250 μέλη των οικογενειών τους.

Τον Δεκέμβριο του 2019 το Eyes of Light έγινε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, συνεχίζοντας τα προγράμματά του και διευρύνοντας το όραμά του, ώστε να συμπεριλάβει όλους τους ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες.

Ανταποκρινόμενο στο δεύτερο lockdown, υλοποιεί τον δεύτερο κύκλο της συμμετοχικής ψηφιακής δράσης Φωτογραφίζω στο Σπίτι – Indoors Photo Challenge. Η δράση προσφέρει τη δυνατότητα να απασχοληθούμε δημιουργικά, να αποσπάσουμε την προσοχή μας από τις δύσκολες συνθήκες και να επικοινωνήσουμε μέσα από τη φωτογραφία. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν, ατομικά ή ιδανικά και μαζί με την οικογένεια, μπαίνοντας στην ομάδα Facebook Φίλοι του Eyes of Light.

Συγκεκριμένα, για όσο κρατάει ο περιορισμός κυκλοφορίας στη χώρα, κάθε Πέμπτη και Κυριακή μια φωτογραφία (challenge) ενός σύγχρονου ή προγενέστερου καταξιωμένου φωτογράφου, καλεί το κοινό να απαντήσει δημιουργικά, με δικές του φωτογραφίες. Το θέμα των αρχικών φωτογραφιών ποικίλλει, επικεντρώνεται ωστόσο σε σκηνές που μπορούν να αναπαραχθούν με διάφορους τρόπους και με απλά μέσα, τα οποία ο καθένας μπορεί να βρει στο σπίτι. Στη συνέχεια, οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων κοινοποιούνται στην ομάδα, δίνοντας ευκαιρία για αλληλεπίδραση και διάλογο.

Όπως έδειξε ο προηγούμενος κύκλος, η διαδικασία της φωτογράφισης και το μοίρασμα στην ομάδα μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά για την ψυχολογία μας, ειδικά στις παρούσες συνθήκες.

Το ψηφιακό αυτό παιχνίδι αγκαλιάστηκε από τον κόσμο στον 1ο του κύκλο, κατά την διάρκεια του πρώτου lockdown. Συνολικά, μέσα σε 7 εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν 14 challenges και δημιουργήθηκαν 215 ξεχωριστές φωτογραφίες από το κοινό. 

Για να συμμετέχετε, μπείτε στην ομάδα εδώ: facebook.com/groups/EyesOfLight.friends


ENGLISH VERSION

A participatory creative game in pandemic times

Eyes of Light motivates individuals with serious illnesses, like cancer, to cope with their challenges with a more positive attitude, through the therapeutic energy of artistic creation. 

The idea was born in March of 2018 and with the addition of the founder, Dimitra Ermeidou, in the scholarship program START – Create Cultural Change, towards the end of the year, the program took the form of a sociocultural project. The first therapeutic photography workshops for cancer survivors began in January of 2019, in cooperation with the organizations Alma Ζois and KEFI. Since February 2019, the workshops have been enhanced by participatory photoshoots and creative programs like “Cancer Survivors: The Faces of Hope”, in collaboration with distinguished photographers.

The first public presentation of the activities occurred in the exhibition: “Eyes of Light: Focus on Life” in Technopolis of the Athenian municipality, in May of 2019, with 50 participants. In September of the same year, Eyes of Light was awarded for its work with the Scaling Award from John S. Latsis Public Benefit Foundation, within the scope of the START program. Within the first year of its operation, 110 hours of workshops were implemented, benefiting approximately 120 cancer patients and 250 members of their families.

In December of 2019, Eyes of Light became officially a non-profit organisation, continuing its programs and expanding its vision in order to include all individuals with severe illnesses.

Responding to the second lockdown, we implemented the second cycle of the Indoors Photo Challenge online project. The project offers the opportunity to work creatively, to distract ourselves from the difficult conditions and to communicate through photography. Everyone can participate, individually or ideally together with their family, by joining the Friends of Eyes of Light Facebook group.

Specifically, for as long as the lockdown measures last in our country, every Thursday and Sunday a photo (challenge) of a contemporary or older renowned photographer, invites the public to respond creatively, with their own photos. The subject matter of the original photographs varies, but it focuses on scenes that can be reproduced in a variety of ways and with simple means, which anyone can find at home. The photos of the participants are then shared with the group, giving the opportunity for interaction and dialogue

As the previous version of the project showed, the process of photographing and sharing in the group can have very positive effects to our mood, especially in the current conditions. This online game was embraced by the participants in its first cycle, during the first lockdown. In total, within 7 weeks, 14 challenges took place and 215 individual photos were created by the public.

To participate, join the team here: facebook.com/groups/EyesOfLight.friends