Το ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου (ΙI)

Το ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου (ΙI)

photo: Στράτος Καλαφάτης

Τεταρταίον Λάζαρον, εκ του μνημείου, αναστήσας Κύριε, πάντας εδίδαξας βοάν, μετά βαϊων και κλάδων σοι, Ευλογημένος ει ο Ερχόμενος.
Εξέλθετε έθνη, εξέλθετε και λαοί, και θεάσασθε σήμερον, τον Βασιλέα των Ουρανών, ως επί θρόνου υψηλού, επί πώλου ευτελούς, την Ιερουσαλήμ προσεπιβαίνοντα. Γενεά Ιουδαίων, άπιστε και μοιχαλίς, δεύρο, θέασαι, ον είδεν Ησαϊας εν σαρκί δι’ ημάς παραγενόμενον, πως νυμφεύεται ως σώφρονα, την νέαν Σιών, και αποβάλλεται την κατάκριτον συναγωγήν, ως εν αφθάρτω δε γάμω και αμιάντω, αμίαντοι συνέδραμον ευφημούντες , οι απειρόκακοι Παίδες, μεθ’ ων υμνούντες βοήσωμεν, ύμνον τον Αγγελικόν. Ωσαννά εν τοις υψίστοις, τω έχοντι το μέγα έλεος.