Βραβεία Φωτογραφίας ZEISS 2018 | Seeing Beyond – Untold Stories

Βραβεία Φωτογραφίας ZEISS 2018 | Seeing Beyond – Untold Stories

Βραβείο Φωτογραφίας ZEISS 2018

Ο θεσμός Βραβείο Φωτογραφίας ZEISS βρίσκεται στο τρίτο του έτος – και καλεί τους φιλόδοξους φωτογράφους από όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν στη διεθνή κριτική επιτροπή τη δουλειά τους γύρω από το θέμα «Seeing Beyond – Untold Stories» . Η σειρά φωτογραφιών θα πρέπει να εστιάζει σε ιστορίες που δεν έχουν ακόμη ειπωθεί (ή δεν έχουν ειπωθεί μέχρι τέλους).

Το θέμα “Ανείπωτες ιστορίες” μπορεί και πρέπει να γίνει κατανοητό στην ευρύτερη του έννοια – τα έργα μπορούν είτε να εξετάσουν το οικείο από μια νέα προοπτική ή να καλύψουν θέματα που δεν έχουν λάβει μεγάλη προσοχή μέχρι τώρα. Στόχος είναι οι φωτογράφοι να ωθηθούν στα όρια δημιουργίας τους και να ξεπεράσουν τον εαυτό τους φωτογραφικά.

Το Βραβείο Φωτογραφίας ZEISS διοργανώνεται από κοινού από την ZEISS και τον World Photography Organisation. Πέρυσι, περίπου 4700 φωτογράφοι από 132 χώρες υπέβαλαν περισσότερες από 31.000 φωτογραφίες. ”

10 Οκτωβρίου 2017 έως 6 Φεβρουαρίου 2018

Λεπτομέρεις και συμμετοχή (δωρεάν)
https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/2018/zeiss


The ZEISS Photography Award is now in its third year – and is calling on ambitious photographers from across the globe to present their work around the theme “Seeing Beyond – Untold Stories” to the international jury of experts. The focus of the photo series should be on stories that have not yet been told (or have not yet been told to the end). The theme “Untold Stories” can and should be understood in the broadest sense – the works can examine the familiar from a new perspective or cover topics that have not received much attention up until now. The goal is for photographers to push the creative boundaries and surpass themselves photographically.

The ZEISS Photography Award is jointly organized by ZEISS and the World Photography Organisation. Last year, around 4,700 photographers from 132 countries submitted more than 31,000 photos.”

10 October 2017 until 6 February 2018
Details and entry (free)
https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/2018/zeiss