Διαγωνισμός Φωτογραφίας “Travellers” από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός Φωτογραφίας “Travellers” από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός Φωτογραφίας
“Travellers”
από την Blank Wall Gallery

Τα ταξίδια των ανθρώπων, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα μεταφοράς, πηγαίνοντας από το ένα μέρος στο άλλο, έχουν πάντα ενδιαφέρον. Φωτογραφίες ανθρώπων σε λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμούς λεωφορείων και σιδηροδρομικούς σταθμούς είναι πάντα ενδιαφέροντα. Άτομα με αποσκευές, που αναχωρούν ή φθάνουν, στο δρόμο, σε σταθμούς μετρό ή λεωφορείων, που περιμένουν για ταξί ή εξέρχονται από αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή τη νύχτα.
Θα θέλαμε να μας στείλετε οποιοδήποτε είδος εικόνων πάνω σε αυτό το θέμα, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
Όλα τα μέσα είναι αποδεκτά.

Υποβάλετε τις φωτογραφίες σας δωρεάν.
Προθεσμία: Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018

Αναγγελίες επιλογών: Μέχρι το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018
Έκθεση: Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου – Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

Οδηγίες για τις συμμετοχές: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/

Photo Credit: ©Kazi-Mushfiq-Hossainfree


Photo Contest
“Travellers”
by Blank Wall Gallery

People travelling, using all means of transport, going from one place to another are always interesting. Photographs of people in ports, airports, bus stations and train stations are always interesting. People with luggage, departing or arriving, taken in the street, in metro stations or bus stops, waiting for a taxi or getting out of one during day or night.
We would like you to send us any kind of pictures on this subject, taken in any part of the world.
All means accepted.

Submit your photos for free
Deadline: Thursday August 16, 2018
Choices Announced: Until Saturday August 18, 2018
Exhibition: Friday September 28 – Thursday October 11, 2018
http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/