Διαγωνισμός Φωτογραφίας “Moments Of Color” από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός Φωτογραφίας “Moments Of Color” από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Έγχρωμες Στιγμές

από την Blank Wall Gallery

Βλέπουμε και σκεφτόμαστε με χρώμα. Χρώματα μπορούν να βρεθούν παντού. Παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη ζωή και στην ψυχολογία μας. Έχουν τη δύναμη να δημιουργήσουν τις διαθέσεις, να προκαλέσουν συναισθήματα, να κάνουν τις ημέρες μας φωτεινότερες ή πιο πληκτικές και να μας δείξουν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο.
Στην Blank Wall Gallery θα θέλαμε να δούμε τις αγαπημένες σας “χρωματιστές στιγμές”.
Όλα τα μέσα είναι αποδεκτά.

Υποβάλετε τις φωτογραφίες σας δωρεάν
Προθεσμία: Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

Αναγγελίες επιλογών: Μέχρι την Δευτέρα 21 Μαΐου 2018
Έκθεση: Παρασκευή 29 Ιουνίου – Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

Οδηγίες για τις συμμετοχές: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/

Photo Credit: ©Dan Ginn


Photo Contest

“Moments of Color”

by Blank Wall Gallery

We see and think in color. Colors can be found everywhere. They play a dominant role in our lives and our psychology. They have the power to create moods, evoke emotions, make our days brighter or duller and show the world in a different way.
In Blank Wall Gallery we would like to see your favorite moments of color.
All means accepted.

Submit your photos for free
Deadline:  Thursday May 17, 2018
Choices Announced: Until Monday May 21, 2018
Exhibition: Friday June 29 – Thursday July 12, 2018