Διαγωνισμός Φωτογραφίας: Η Ελλάδα ένα κινηματογραφικό στούντιο

Διαγωνισμός Φωτογραφίας: Η Ελλάδα ένα κινηματογραφικό στούντιο

Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Η Ελλάδα ένα κινηματογραφικό στούντιο

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας και συνεισφοράς περιεχομένου που απευθύνεται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους με σκοπό τη συλλογή πληροφοριακού υλικού και συγκεκριμένα τοποθεσιών από όλη την Ελλάδα, στις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν κινηματογραφικά γυρίσματα. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και Εθνικούς πόρους.

Οι φωτογραφίες θα αποτυπώνουν τοποθεσίες κατάλληλες για κινηματογραφικά γυρίσματα και οι χρήστες θα τις αναρτήσουν παραχωρώντας τα δικαιώματα χρήσης στο ΕΚΟΜΕ, με σκοπό την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα και την παράλληλη συμμετοχή τους στην διαδικασία επιλογής των καλύτερων φωτογραφιών και της διεκδίκησης των επάθλων κάθε κατηγορίας.

Διαδικασία Συμμετοχής & Κατηγορίες

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε Εαρινό και σε Φθινοπωρινό Διαγωνισμό. Αυτή την χρονική περίοδο διεξάγεται ο Εαρινός Διαγωνισμός, στον οποίο μπορείτε να λάβετε μέρος μέχρι 18/07/2022. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας θα πρέπει να φωτογραφίσετε και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες στη σχετική φόρμα, από μέρη τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία κινηματογράφησης και τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να ανεβάσει μία φωτογραφία σε κάθε κατηγορία (συνολικά μέχρι δέκα, μία φωτογραφία για κάθε μία από τις δέκα κατηγορίες).

Όροι συμμετοχής στον «1o Ανοιχτό Διαγωνισμό Φωτογραφίας 2022- Εαρινός Κύκλος»

 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού

To «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε.» (εφεξής ‘ΕΚΟΜΕ’) με την χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 του ΕΣΠΑ, διοργανώνει τον 1ο Ανοιχτό Διαγωνισμό Φωτογραφίας – Εαρινός Κύκλος με θέμα: «Τοποθεσίες για γυρίσματα οπτικοακουστικών παραγωγών (Film Locations)» (εφεξής: «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Διαγωνισμού «https://photo-contest.ekome.media» (εφεξής καλούμενη «Ιστοσελίδα»).

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των παρόντων όρων, όπως παρατίθενται, ακόμα και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, οι δε συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε τυχόν δικαίωμά τους να ζητήσουν αποζημίωση από το ΕΚΟΜΕ για την αιτία αυτή.

 1. Σκοπός του διαγωνισμού

Ο Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη επιμέρους αστικών και φυσικών τοπίων σε όλη την ποικιλομορφία τους για την εξεύρεση και συγκέντρωση κατάλληλων και πρόσφορων τοποθεσιών, προκειμένου να προσελκυσθεί η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων σε διαφορετικές περιοχές σε όλη την Ελληνική Επικράτεια (film locations).

Στα πλαίσια αυτά ο Διαγωνισμός θα αναδείξει μέσω αξιολόγησης από Επιτροπή που θα ορισθεί από τo EKOME, τριών (3) Νικητών, σε κάθε μία από τις δέκα (10) κατηγορίες, οι οποίες ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του παρόντος, σε έκαστο των οποίων το ΕΚΟΜΕ θα απονείμει Βραβεία τα οποία ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 12 του παρόντος.

Το φωτογραφικό υλικό που θα συλλεχθεί στο πλαίσιο του ανωτέρω Διαγωνισμού θα συμπεριληφθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΚΟΜΕ που θα περιλαμβάνει οδηγό τοποθεσιών (location gallery) για την πραγματοποίηση γυρισμάτων οπτικοακουστικών έργων και θα το εμπλουτίσει με τις τοποθεσίες που θα φωτογραφηθούν, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο άρθρο 7 του παρόντος.

Κύριος και κάτοχος αυτής της βάσης δεδομένων όλων των φωτογραφιών με τις οποίες συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι στο Διαγωνισμό θα είναι το ΕΚΟΜΕ, προς το οποίο οι Συμμετέχοντες παραχωρούν άδεια απλής μη εμπορικής χρήσης (δηλ. χωρίς άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος του ΕΚΟΜΕ, του Δημοσίου ή τρίτων) των φωτογραφιών τους, που θα αποστείλουν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον εν λόγω Διαγωνισμό, ήτοι για την ανάδειξη της Ελλάδας ως ενός ποικιλόμορφου τοπίου, ιδανικού για κινηματογραφικά γυρίσματα, χωρίς δικαίωμα εκ μέρους του ΕΚΟΜΕ για περαιτέρω μεταβίβαση ή παραχώρηση αδείας σε τρίτους για χρήση ή εκμετάλλευση αυτών των φωτογραφιών πέρα από τους σκοπούς που ανωτέρω αναφέρονται. χωρίς δικαίωμα περικοπής ή/και αλλοίωσης αυτών των φωτογραφιών, με υποχρέωση αναγραφής του ονοματεπωνύμου κάθε δημιουργού σε κάθε φωτογραφία του από το ΕΚΟΜΕ.

Προς το σκοπό αυτό, θα διεξαχθούν Δύο Διαγωνισμοί, ο παρών 1ος Διαγωνισμός- Εαρινός Κύκλος και ο 2ος Διαγωνισμός- Φθινοπωρινός Κύκλος, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή/και διαφορετικοί υποψήφιοι με τον πρώτο.

Οι συμμετέχοντες παρέχουν στο ΕΚΟΜΕ, με την υποβολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, την άδειά τους για 25 έτη να κάνει απλή μη εμπορική χρήση των φωτογραφιών που υποβάλλουν, σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των όρων του άρθρου 9, άνευ καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος προς , αναγνωρίζουν δε και δηλώνουν ότι δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη σχετική αξίωση και ότι παραιτούνται ρητώς τυχόν δικαιώματός τους να αναζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο αντάλλαγμα.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα κάθε επαγγέλματος τα οποία διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του ΕΚΟΜΕ καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών έως δευτέρου (Β) βαθμού, αλλά και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία STEFICON Α.Ε. και οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις.

 1. Διάρκεια του διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Εαρινού Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα έως και τις 18/07/2022, ώρα 11:00 π.μ. (εφεξής «Διάρκεια»).

 1. Τρόπος συμμετοχής στον διαγωνισμό

i. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά την προσδιορισθείσα Διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

α) Επισκέπτεται την ειδική Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://photo-contest.ekome.media

β) Αποδέχεται τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού.

γ) Συμπληρώνει τα απαραίτητα για τη Συμμετοχή του προσωπικά στοιχεία, ως του ζητούνται (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Ηλεκτρονική Διεύθυνση)

δ) Συμπληρώνει τα απαραίτητα για τη Συμμετοχή του στοιχεία εκάστης φωτογραφίας, ως του ζητούνται και αναρτά τις σχετικές φωτογραφίες.

Ο Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό με την υποβολή μίας (1) φωτογραφίας ανά θεματική κατηγορία, μπορεί δε να συμμετάσχει σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Ως εκ τούτου, ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να υποβάλει ισάριθμες φωτογραφίες με τις θεματικές κατηγορίες. Από τα παραπάνω, συνεπάγεται πως κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα υποβολής έως και δέκα (10) φωτογραφιών, όσες δηλαδή είναι και οι θεματικές κατηγορίες του Διαγωνισμού.

ii. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων.

iii. Η κατά τα ανωτέρω υποβολή της συμμετοχής του κάθε Συμμετέχοντος συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και συγκατάθεση του συμμετέχοντος στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

 1. Ειδικοί όροι συμμετοχών – Περιορισμοί

i. Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές οι οποίες:

–    είναι αναληθείς

–    περιλαμβάνουν υλικό το οποίο είναι ήδη δημοσιευμένες σε τράπεζα φωτογραφιών

–    περιλαμβάνουν περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ή/και προσβάλουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθ’οιονδήποτε τρόπο

 –   προβάλλουν ως αποδεκτές ή προάγουν παράνομες δραστηριότητες

 –   είναι μειωτικές για τα μέλη συγκεκριμένης φυλής, εθνικότητας, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή θρησκείας ή υποκινούν το μίσος εναντίον συγκεκριμένων ομάδων

–    είναι προσβλητικές, εκφοβιστικές ή υβριστικές, περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την πνευματική ή φυσική υγεία κάποιου ατόμου.

ii. Οι φωτογραφικές συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν:

–    πορνογραφικό υλικό

–    απειλητικό περιεχόμενο

 –   οποιαδήποτε επικίνδυνη συμπεριφορά

–    οποιαδήποτε εμπορική/εταιρική διαφήμιση

–    οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά σε άνθρωπο ή ζώο

iii. Οι φωτογραφικές συμμετοχές δεν θα πρέπει να δείχνουν πρόσωπα ανθρώπων, επιγραφές ή με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Το ΕΚΟΜΕ έχει το δικαίωμα να διαγράφει τέτοιο περιεχόμενο, χωρίς καμία προειδοποίηση και να κάνει αναφορά στις αρμόδιες Αρχές. Ο συμμετέχων αποδέχεται μέσω της συμμετοχής του ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της ανάρτησής του και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα ή/και την άδεια για την ανάρτηση αυτή, ενώ το ΕΚΟΜΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο της ανάρτησής τους.

 1. Θεματικές κατηγορίες τοποθεσιών – συμμετοχών

Εν όψει επίτευξης του ως άνω σκοπού του Διαγωνισμού, ήτοι της ανάδειξης του αστικού και φυσικού τοπίου σε όλη την ποικιλομορφία του για την εξεύρεση και συγκέντρωση τοποθεσιών παραγωγής οπτικοακουστικών έργων σε διαφορετικές περιοχές ανά την Ελλάδα, η κάθε φωτογραφία – συμμετοχή πρέπει να εντάσσεται σε μια από τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:

 1. Αστικό τοπίο (γειτονιές, σοκάκια, εμπορικοί δρόμοι, μεγαλούπολη, λεωφόροι, γέφυρες, στενά, τοίχοι με graffiti, πλατείες, πάρκα)
 2. Φυσικό τοπίο (ποτάμια, λίμνες, δάση, παραλίες, μονοπάτια στη φύση, φυσικές πηγές, δρόμοι σε δάσος, καταρράκτες, σεληνιακό τοπίο, φαράγγια, γκρεμοί, έρημος)
 3. Σύγχρονο τοπίο (εξωτερικό κτιρίων, σημεία σε πόλεις, πάρκα, σύγχρονα αρχιτεκτονήματα)
 4. Στοιχεία άλλης εποχής (παλιά κτίρια, εγκαταλελειμμένα κτίρια, παλιές γειτονιές, παραδοσιακούς οικισμούς, εικόνες μνήμης μεσαίωνα/Βυζάντιου/άλλης ιστορικής ή προϊστορικής εποχής/περιόδου πολέμου)
 5. Συνδυασμός παλιού – νέου (γειτονιές με διαφορετικό ύφος, κτίρια, αρχιτεκτονική/σύγχρονες υποδομές ενταγμένες σε παραδοσιακό αστικό περιβάλλον, σταθμοί τραίνων)
 6. Χώροι ιστορικού ενδιαφέροντος (μνημεία, αρχαία μνημεία, πεδία μάχης)
 7. Μελαγχολικό τοπίο (δρόμοι, βράχοι, δάση, γειτονιές, λίμνες, πόλεις, χωριά με μουντό χρώμα)
 8. Δρόμοι (λεωφόροι, επαρχιακοί δρόμοι, χωματόδρομοι, αστικοί ή αγροτικοί δρόμοι, δρόμοι ανάμεσα από λίμνες, δρόμοι μέσα στα βουνά, απόκρημνοι δρόμοι)
 9. Θέα (θέα πόλης, χωριού, από ψηλό σημείο, με ρομαντικό ύφος, με μουντό ύφος, θέα βουνού/-ών, θέα θάλασσας)
 10. Βιομηχανικό τοπίο (εργοστάσια, βιομηχανικές περιοχές, κτίριο που μοιάζει με εργοστάσιο, αποθήκες, παλιές αποθήκες, σύγχρονες αποθήκες, δίπλα σε εργοτάξιο, δίπλα σε γραμμές τραίνου, εμπορικό λιμάνι, εμπορικό τραίνο).

    8. Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτογραφιών – συμμετοχών – Στοιχεία κάθε φωτογραφίας

Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

–    jpg format

–    υψηλότερη δυνατή ανάλυση με μέγιστο τα 4 MΒ τα οποία αντιστοιχούν σε μία φωτογραφία της κάθε κατηγορίας,

–    Φωτογραφίες με περιθώρια (frames) και υδατογραφήματα (watermarks) δεν θα λάβουν μέρος στην τελική αξιολόγηση για την ανάδειξη των Νικητών.

Ο υποψήφιος συμπληρώνει τα απαραίτητα για τη Συμμετοχή του στοιχεία εκάστης φωτογραφίας, ως ακολούθως:

–    Τοποθεσία/Περιγραφή της τοποθεσίας

–    Σημείο Λήψης της Φωτογραφίας/GPS Coordinates (προαιρετικός ορισμός σημείου λήψης της φωτογραφίας στο χάρτη)

–    Χρόνος Λήψης Φωτογραφίας (Ημερομηνία και ακριβή Ώρα)

–    Keywords που χαρακτηρίζουν την φωτογραφία

–    Ο,τιδήποτε άλλο επιθυμεί ο Συμμετέχων που θεωρεί ότι θα βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης.

 1. Πνευματικά Δικαιώματα, Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Δικαιώματα Προσωπικότητας:

Με τη συμμετοχή του στον εν λόγω Διαγωνισμό:

i. Ο Συμμετέχων εγγυάται πως είναι ο δημιουργός και ο δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων, υπό την έννοια των διατάξεων των άρθρων 3 (περιουσιακό δικαίωμα) και 4 (ηθικό δικαίωμα) του ν.2121/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επί των φωτογραφιών που υπέβαλε με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

ii. Ο Συμμετέχων παραχωρεί στο ΕΚΟΜΕ άδεια απλής μη εμπορικής χρήσης των φωτογραφιών με τις οποίες συμμετέχει στο Διαγωνισμό για 25 έτη, όπως προαναφέρεται διατηρώντας ο ίδιος το δικαίωμα εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης. Συγκαταλέγονται στο δικαίωμα αυτό κυρίως το δικαίωμα επεξεργασίας, αναπαραγωγής και διάδοσης της φωτογραφίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και κάθε άλλη μορφή καθώς και σε φορείς εικόνας και ήχου, το δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσής της στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της στην πλατφόρμα του ΕΚΟΜΕ και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram) και το δικαίωμα έκθεσής της. Σε κάθε περίπτωση της καθ’οιονδήποτε τρόπο δημόσιας παρουσίασης ή έκθεσης εκάστης φωτογραφίας από το ΕΚΟΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρησής της στην πλατφόρμα του, θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του δημιουργού/συμμετέχοντος. Το δικαίωμα χρήσης παραχωρείται ατελώς, υπό τη ρητή επιφύλαξη τήρησης των παρόντων όρων από το ΕΚΟΜΕ, τους προστηθέντες του και οιονδήποτε συνεργαζόμενο με αυτό ή/και τρίτο. Το ΕΚΟΜΕ, στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισμού, δεν αποκτά ούτε διατηρεί καθ’οιονδήποτε τρόπο δικαίωμα μεταβίβασης περιουσιακών δικαιωμάτων προς τρίτους ή περαιτέρω παραχώρησης της προαναφερθείσας άδειας και των ως άνω συγκεκριμένων εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος, θα κάνει δε χρήση αυτών για τους σκοπούς του Διαγωνισμού προαναφερθέντα δικαιώματα σε τρίτους.

iii. Ο Συμμετέχων διαβεβαιώνει ότι οι φωτογραφίες με τις οποίες συμμετέχει στον Διαγωνισμό είναι απαλλαγμένες από δικαιώματα τρίτων, ειδικά από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπά συγγενικά δικαιώματα ή/και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/και δικαιώματα της προσωπικότητας τρίτων, ότι έχει το δικαίωμα ελεύθερης διάθεσης της φωτογραφίας και ότι έχει λάβει την άδεια για την λήψη της φωτογραφίας, όπου αυτό απαιτείται (πχ. Λιμενικό ή Εφορεία Αρχαιοτήτων), δηλώνοντας ρητά ότι για την λήψη της εν λόγω φωτογραφίας δεν απαιτείται η λήψη άδειας ή ότι έχει ληφθεί η άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία/Αρχή.

iii. Σε περίπτωση που οποτεδήποτε, οιοσδήποτε τρίτος στραφεί κατά του ΕΚΟΜΕ ή/και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων ή/και εκδοχέων του , ισχυριζόμενος ότι η χρήση της φωτογραφίας προσβάλλει οιασδήποτε φύσεως δικαίωμά του ή έχει ληφθεί παράνομα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, υποχρεούται ο Συμμετέχων να συνδράμει το ΕΚΟΜΕ ή/και τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους ή/και εκδοχείς του τελευταίου με οποιονδήποτε τρόπο και ειδικότερα να παρέμβει υπέρ των τελευταίων και να αναλάβει το βάρος της αποδείξεως των ισχυρισμών του.

iv. Το ΕΚΟΜΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλά δεν υποχρεούται να χρησιμοποιήσει φωτογραφία που έχουν τραβήξει οι Συμμετέχοντες.

v. Ο Συμμετέχων, εκτός από τα δικαιώματα που παρέχει στο ΕΚΟΜΕ κατά τα ανωτέρω, διατηρεί το σύνολο των λοιπών εξουσιών του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών των φωτογραφιών για ταυτόχρονη χρήση τους εκ μέρους του, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και υπό οποιαδήποτε μορφή, δεδομένου ότι δεν παραχωρεί στο ΕΚΟΜΕ, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιαδήποτε εξουσία ή/και δικαίωμα επεξεργασίας και διάθεσης αυτών των φωτογραφιών του σε έντυπη ή ηλεκτρονική ή/και σε κάθε άλλη μορφή, όπως επίσης την εξουσία ενσωμάτωσής τους σε υλικούς ή ψηφιακούς ή άλλους φορείς ή αρχεία εικόνας ή/και ήχου και εικόνας και την εξουσία περαιτέρω αδειοδότησης ή διάθεσής τους προς εκμετάλλευση από το ΕΚΟΜΕ ή από τρίτους σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.

        10. Επιτροπή Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης που θα αξιολογήσει τις συμμετοχές και θα εισηγηθεί σχετικά με τους Νικητές, θα οριστεί από το ΕΚΟΜΕ. Η Επιτροπή αυτή αξιολογεί τις συμμετοχές κατά την απόλυτη κρίση της, λαμβάνοντας υπόψιν το περιεχόμενο και την τεχνική των φωτογραφικών συμμετοχών σε συνάρτηση με το Αντικείμενο και το Σκοπό του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος.

 1.  Τρόπος ανάδειξης νικητών διαγωνισμού

i. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της διαδικασίας υποβολής των συμμετοχών κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, η ορισθείσα Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα προτείνει τρεις (3) Νικητές, για κάθε μία από τις δέκα (10) κατηγορίες, ήτοι συνολικά 30 Νικητές και το ΕΚΟΜΕ θα τους αναδείξει και θα τους βραβεύσει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 13. Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της αξιολόγησης εντός ενός (1) μηνός από το πέρας της διαδικασίας υποβολής συμμετοχών.

ii. Στην εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης για την ανάδειξη των Νικητών θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των «Έγκυρων Συμμετοχών». Ως «Έγκυρη Συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με όλους τους όρους του παρόντος και δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 6.

       12. Έπαθλα

Για κάθε θεματική κατηγορία, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 7, αναδεικνύονται τρεις (3) νικητές, οι οποίοι λαμβάνουν αντιστοίχως τρία (3) χρηματικά έπαθλα. Τα χρηματικά έπαθλα για τους αντιστοίχους Νικητές σε κάθε μία από τις δέκα (10) κατηγορίες έχουν ως εξής:

Πρώτο έπαθλο: Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

Δεύτερο έπαθλο: Χίλια (1.000) ευρώ.

Τρίτο έπαθλο: Πεντακόσια (500) ευρώ.

 1. Ενημέρωση για την ανάδειξη των νικητών – Απόδοση και παραλαβή των βραβείων

i. Τα στοιχεία των Νικητών που θα αναδειχθούν κατά ως άνω αναφερόμενα θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα του ΕΚΟΜΕ https://www.ekome.media/el/

ii. Οι Νικητές θα ενημερωθούν από το ΕΚΟΜΕ για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την παραλαβή του βραβείου τους, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

iii. Οι Νικητές θα καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Βραβείου και να δηλώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την πληρωμή (στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους ζητηθεί) εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την σχετική ειδοποίηση.

iv. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, εντός της οποίας οι Νικητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Βραβείου τους, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν αποδεχθεί το Βραβείο του ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμα να λάβει το Βραβείο του.

v. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν αποδεχθεί το Βραβείο του ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμα αυτού επί του Βραβείου και ουδεμία αξίωσή του δύναται να προβληθεί έναντι του ΕΚΟΜΕ ή/και των προστηθέντων αυτού. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά εξουσιοδοτημένου αρμοδίου στελέχους του ΕΚΟΜΕ και με το εκτυπωμένο αντίγραφο της αποστολής κάθε αντίστοιχης ειδοποίησης/πρόσκλησης προς τον Νικητή, βάσει της καταγραφής στην αντίστοιχη βάση δεδομένων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΕΚΟΜΕ, που θα διατηρεί στα αρχεία του επί ένα τουλάχιστον έτος από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

vi . Σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν αποδεχθεί το Βραβείο του ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, σύμφωνα με τα ανωτέρα εκτεθέντα, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης ανακηρύσσει Νικητή τον αμέσως επόμενο Συμμετέχοντα κατά τη σειρά αξιολόγησής της. Και προβαίνει στις αντίστοιχες προαναφερόμενες ενέργειες για τη πρόσκλησή του.

        14. Ευθύνη

i. Το ΕΚΟΜΕ και οι προστηθέντες αυτού δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση ή δεν έλαβαν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος λόγω μη ανάγνωσης αυτού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

ii. Το ΕΚΟΜΕ και οι προστηθέντες αυτού δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι Νικητές έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν το Βραβείο τους ή αν τα στοιχεία επικοινωνίας και η διεύθυνση που έχουν δηλώσει δεν είναι ορθά ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Βραβείου, το οποίο παραμένει εις χείρας του ΕΚΟΜΕ, το οποίο απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του στον αξιολογηθέντα ως Νικητή και το οποίο δικαιούται να διαχειριστεί το μη αποδοθέν Βραβείο κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια.

iii. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του ΕΚΟΜΕ ή/και των προστηθέντων αυτού περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους τελούμενες από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

iv. ΤΟ ΕΚΟΜΕ θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού Βραβείων που προβλέπεται στον όρο 12 ανωτέρω. Εφόσον διατεθεί το σύνολο των Βραβείων, το ΕΚΟΜΕ δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των Νικητών του Διαγωνισμού για παροχή επιπρόσθετων Βραβείων ή παροχών για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

v. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Το ΕΚΟΜΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση καθώς επίσης και να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

vi. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Το ΕΚΟΜΕ δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου στο σύστημα της Ιστοσελίδας. Το ΕΚΟΜΕ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

vii. Το ΕΚΟΜΕ έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

viii. Το ΕΚΟΜΕ πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών για την παραλαβή του Βραβείου τους, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, κατά τα ανωτέρω.

ix. Όλοι οι όροι του παρόντος άρθρου περί Ευθύνης, καθώς και γενικώς οι Όροι του Διαγωνισμού αφορούν το ΕΚΟΜΕ και οι προστηθέντες αυτού, ήτοι τα εξουσιοδοτημένα από αυτό φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων την εταιρεία STEFICON A.E., η οποία έχει αναλάβει για λογαριασμό του ΕΚΟΜΕ τις υπηρεσίες διοργάνωσης του παρόντος Διαγωνισμού, ως Ανάδοχος νόμιμα συναφθείσας δημόσιας σύμβασης.

       15. Προσωπικά Δεδομένα

i. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, το ΕΚΟΜΕ και οι προστηθέντες αυτού θα τηρήσουν αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

(1) των Συμμετεχόντων: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, email, ημερομηνία γέννησης

(2) των Νικητών που θα αποδεχθούν το Βραβείο (α) ονοματεπώνυμο, (β) email, (γ) ημερομηνία γέννησης, (δ) αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, (ε) διεύθυνση, άλλα στοιχεία που εμπεριέχονται στα έγγραφα ταυτοπροσωπίας που δύναται να υποδεικνύονται κατά τα ανωτέρω από το ΕΚΟΜΕ προς τους σκοπούς επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας των Νικητών για την παραλαβή των Βραβείων. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

ii. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό του ΕΚΟΜΕ εταιρεία STEFICON στη διεύθυνση info@steficon.gr. Σε περίπτωση ανάκλησης της εν λόγω συγκατάθεσης από Συμμετέχοντες, το ΕΚΟΜΕ δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των Συμμετεχόντων ή/και των Νικητών δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση.

iii. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα είναι κατ’ αρχάς μόνο τα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα στελέχη του ΕΚΟΜΕ που είναι επιφορτισμένα με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, καθώς και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της STEFICON Α.Ε., οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του ΕΚΟΜΕ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, το ΕΚΟΜΕ και η STEFICON A.E. ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή και εντεταλμένα πρόσωπα για την παράδοση των Βραβείων.

iv. Κατ’εξαίρεση, το ΕΚΟΜΕ δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

v. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός ενός έτους μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Αυτονόητο είναι ότι θα διατηρούνται οι φωτογραφίες με τις οποίες συμμετείχαν, οι συμμετέχοντες, καθώς κάτοχος όλων των δικαιωμάτων τους είναι πλέον το ΕΚΟΜΕ, όπως αναλυτικά εκτέθηκε στο άρθρο 9 του παρόντος.

vi. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφ’ετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, οι Συμμετέχοντες έχουν, κατόπιν αιτήματός τους, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης ως προς την επεξεργασία των δεδομένων τους.

vii. Τέλος, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@steficon.gr, Υπόψιν: Φωτογραφικού Διαγωνισμού ΕΚΟΜΕ.

 1. Ανάκληση προκήρυξης – Τροποποίηση όρων

Το ΕΚΟΜΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και να τροποποιήσει οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της Διάρκειάς του και των Βραβείων που παρέχονται στο πλαίσιο του. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Το ΕΚΟΜΕ μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό χωρίς την συνδρομή σπουδαίου λόγου, αλλά με υποχρέωση γνωστοποίησης στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας του. Στις περιπτώσεις αυτές, το ΕΚΟΜΕ υποχρεούται μεν να επιστρέψει, εντός μηνός από της λήψεως της αποφάσεως περί διακοπής, ακύρωσης ή ματαίωσης, τις υποβληθείσες φωτογραφίες στους Συμμετέχοντες και να μην τις διατηρήσει σε οιαδήποτε βάση δεδομένων δική του ή των προστηθέντων ή των καθ’οιονδήποτε τρόπο συνεργαζομένων με αυτό και να μη κάνει οιαδήποτε χρήση αυτών, αλλά ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε διακοπής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του ΕΚΟΜΕ ή/και των προστηθέντων αυτού, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε ανάκλησης, μεταβολής, διακοπής, ακύρωσης ή ματαίωσης αυτού.

 1. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, και (β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του ΕΚΟΜΕ και των προστηθέντων αυτού.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://photo-contest.ekome.media/

Photo cover: George Meis (Γιώργος Μέης)