Διαγωνισμός Φωτογραφίας THE WALL | Φωτογραφική Εταιρία Κύπρου – Τμήμα Πάφου

Διαγωνισμός Φωτογραφίας THE WALL | Φωτογραφική Εταιρία Κύπρου – Τμήμα Πάφου

The Wall

Η φωτογραφία σε δημόσια έκθεση

Η Φωτογραφική Εταιρία Κύπρου – Τμήμα Πάφου διοργανώνει τον διαγωνισμό THE WALL με στόχο την έκθεση φωτογραφιών μεγάλου μεγέθους σε υπαίθριο δημόσιο χώρο. Με τη συμβολή φωτογ.ράφων τόσο από την Κύπρο, όσο και από το εξωτερικό, ένας δημόσιος τοίχος θα ντυθεί φωτογραφικά. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του προγράμματος MoPP2018

Η εγκατάσταση φωτογραφιών θα παραμείνει στο χώρο για 8 μήνες.

Από τους συμμετέχοντες ζητάμε τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες (σε οριζόντιο προσανατολισμό μόνο) με θέματα το αστικό περιβάλλον/ζωή (URBAN)  ή τη φωτογραφία δρόμου (STREET PHOTOGRAPHY)

Οι φωτογραφίες θα κριθούν από ανεξάρτητη 3μελή επιτροπή.


Οδηγίες / Όροι

 • Κάθε φωτογράφος θα πρέπει να στείλει τις φωτογραφίες του σε ψηφιακή μορφή ηλεκτρονικά στο email  thewallpafos@gmail.com μέχρι τις 5 Μαϊου 2018.
 • Σε περίπτωση που οι φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκριση τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος στον οποίο ανήκει το έργο και όχι η ΦΕΚ-Τμήμα Πάφου.
 • Κάθε φωτογράφος μπορεί να συμμετέχει με μέχρι τέσσερις φωτογραφίες.  
 • Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι στη μέγιστη δυνατή ανάλυση και η μεγάλη πλευρά τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3000pixels σε ανάλυση 300 dpi.
 • Το κόστος συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στα 10 ευρώ. Συμμετοχές χωρίς το χρηματικό αντίτιμο δεν θα γίνουν δεκτές.
 • Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να πληρωθεί μέσω paypal στο λογαριασμό: tstl@cytanet.com.cy (παρακαλούμε να σιγουρευτείτε ότι το καθαρό πληρωτέο ποσό στο λογαριασμό μας είναι 10Ευρώ) ή  με κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό 651-101-006665-7 της ALPHA BANK Κύπρου. (Από εξωτερικό: IBAN:CY55 0090 0651 0006 5110 1006 6657, SWIFT: ABKLCY2N). Σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής θα πρέπει να επισυνάπτεται στο email που στέλλονται οι φωτογραφίες.
 • Η ΦΕΚ – Τμήμα Πάφου διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες που θα διακριθούν στην προώθηση της έκθεσης αυτής (καθώς και σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της), με αναφορά στον δημιουργό στον οποίο και ανήκει το έργο.
 • Συμμετοχές από το εξωτερικό γίνονται δεκτές.

 

 Αποτελέσματα / Έκθεση

 • Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΦΕΚ – Τμήμα Πάφου (www.cpspafos.com), στην ιστοσελίδα της ΦΕΚ (www.cps.com.cy) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, θα σταλούν στα email όλων των συμμετεχόντων.
 • Θα επιλεγούν τριάντα φωτογραφίες.
 • Οι φωτογραφίες θα εκτίθενται στο κέντρο της  Πάφου.
 • Τα εγκαίνια της μόνιμης εγκατάστασης – έκθεσης φωτογραφίας θα γίνουν στις 26/05/2018. Την ημέρα της εκδήλωσης θα υπάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και προσφορά ποτού.
 • Οι φωτογραφίες θα εκτυπωθούν και θα ετοιμαστούν για εξωτερική έκθεση  σε μέγεθος 53χ80 cm.
 • Η κλίμακα των φωτογραφιών πρέπει να είναι 2:3 (έτοιμη από τους φωτογράφους), διαφορετικά ο υπεύθυνος της έκθεσης θα τις μετατρέψει στην κλίμακα αυτή.
 • Οι διοργανωτές θα αναλάβουν το κόστος εκτύπωσης και ετοιμασίας της υπαίθριας έκθεσης.
 • Επομένως, το μόνο κόστος για τον φωτογράφο είναι το δικαίωμα συμμετοχής (€10) με την ευκαιρία να επιλεγεί η δουλειά του για δημόσια έκθεση διάρκειας 8 μηνών στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2017.

The Wall
Photography on public exhibition
The Cyprus Photographic Society – Pafos Branch organizes the contest THE WALL aiming to exhibit large pictures in an outdoor public space. Through photographers’ contribution both in Cyprus and abroad, a wall in the city center will be covered with 30 photos. The event is part of the programme of events of the Months of Photography Paphos (MoPP2018) photo festival.
The photo installation will remain in place for 8 months.
The participants should send up to four colour photographs (landscape orientation only) on
the theme URBAN or STREET PHOTOGRAPHY.

The submitted photos will be judged by a 3-member committee.

Instructions / Terms
• Each photographer will have to send the photos in digital form electronically to the email thewallpafos@gmail.com until the 5th May 2017 (attached or through We Transfer).
• If the photos depict individuals without their knowledge or without their approval, the responsibility lies to the photographer who owns the work and not the organizers.
• Each photographer can participate with up to four photographs.
• The photos must be at the highest possible resolution and the long side of the photos received must be at least 3000pixels at 300 dpi resolution.
• The cost of participation in the competition is set at 10 euro. Participation without a paid entry fee will not be accepted.
• The entry fee may be paid via paypal to the account : tstl@cytanet.com.cy, (please make sure that the net fee paid is 10 Euro) or by depositing the amount in 651-101- 006665-7 account of ALPHA BANK Cyprus . (From abroad : IBAN: CY55 0090 0651 0006 5110 1006 6657, SWIFT: ABKLCY2N). In each case, a copy/photo of the payment receipt should be attached to the email with the participant’s photographs.
• The organizers reserve the right to use the selected photos for promotional reasons in the future, with reference to the photographer.
• Participations from abroad are mostly welcomed.

Results / Report
The results will be announced in the official website of the CPS-Pafos Branch (www.cpspafos.com), in the Official website of the CPS (www.cps.com.cy) and in social media. Also, an email with the results will be send to all participants.
 Thirty photos will be selected for the exhibition.
 The photos will be exhibited in the center of Pafos.
 The opening of the installation/exhibition will be held on 26.05.2018 . On the day of the event there will be a performance with live music and free drinks.
 The photos will be printed and installed for outdoor exposure in 53cm X 80cm.
 The scale of the photos should be 2:3 (ready by the photographer) otherwise the curator of the exhibition will have to do it.
 The organizers (CPS-PAFOS BRANCH) will bear the cost of printing and preparation of outdoor installation/exhibition.
 Therefore the only cost for the photographer is the entry fee (€ 10) with the opportunity to have his/her work exhibited in the European Capital of Cultural for 2017 Pafos for 8 months!