Διαγωνισμός “Conceptual” Φωτογραφίας από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός “Conceptual” Φωτογραφίας από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός
Εννοιολογικής Φωτογραφίας
από την Blank Wall Gallery

Ζούμε σε μια εποχή εννοιών και εικόνων. Αυτός είναι ο λόγος που η Εννοιολογική Φωτογραφία έχει γίνει τόσο δημοφιλής. Ο “εννοιολογικός φωτογράφος” προσπαθεί να μεταδώσει ένα μήνυμα στους θεατές. Καθήκον των θεατών είναι να προσπαθήσουν να βρουν ποιο είναι αυτό το μήνυμα. Ο φωτογράφος τούς παροτρύνει να αναρωτηθούν για το νόημα και το σκοπό της φωτογραφίας και ένας μυστικός διάλογος ξεκινά ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τους θεατές.
Μας ενδιαφέρει το να βλέπουμε φωτογραφίες που ενθαρρύνουν αυτήν την επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
Όλα τα μέσα είναι αποδεκτά.

Υποβάλετε τις φωτογραφίες σας δωρεάν.
Προθεσμία υποβολής: Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

Αναγγελίες επιλογών: Από Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018
Έκθεση: Παρασκευή 16 Νοεμβρίου – Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Οδηγίες για τις συμμετοχές: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/


Photo Contest
“Conceptual”
by Blank Wall Gallery

We live in an age of concepts and images. That is why Conceptual Photography has become so popular. The conceptual photographer tries to convey a message to the viewers. The viewers’ task is to try to find out what the message is. The photographer encourages them to ask themselves about the meaning and the purpose of the photo and a secret dialogue begins among the artist and the viewers.
We are interested in seeing photographs encouraging this communication between the two parts.
All means accepted.

Submit your photos for free
Deadline: Thursday October 4, 2018

Choices Announced: By Monday October 8, 2018
Exhibition: Friday November 16 – Wednesday November 28, 2018

http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/