Διαγωνισμός Φωτογραφίας “Abandoned Buildings” από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός Φωτογραφίας “Abandoned Buildings” από την Blank Wall Gallery

Διαγωνισμός Φωτογραφίας
“Εγκαταλελειμμένα Κτίρια”
από την Blank Wall Gallery

Η ζωή συνεχίζει να εξελίσσεται. Οι άνθρωποι μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο, αναζητώντας πιο σύγχρονα μέρη που θα στεγάσουν τις ανάγκες τους. Τα κτίρια του παρελθόντος παραμένουν κενά, στέκονται μόνα τους, αφηγούνται τις ιστορίες τους σε όποιον έχει το χρόνο ή τη διάθεση να τα ακούσει. Κάθε κτίριο μια διαφορετική ιστορία, ωστόσο, το ίδιο το τελικό αποτέλεσμα παραμένει ίδιο. Μέρη που δεν εξυπηρετούν κανέναν σκοπό πλέον, έμειναν μόνο για να υπενθυμίζουν στους ανθρώπους μια άλλη εποχή, όταν τα πράγματα ήταν διαφορετικά από ό, τι είναι τώρα, να συνεισφέρουν στη γνώση μας για το παρελθόν.

Μας ενδιαφέρει να δούμε τέτοια εγκαταλελειμμένα κτίρια από διάφορα μέρη του κόσμου, που το καθένα λέει την ιστορία του.
Όλα τα μέσα αποδεκτά.

Υποβάλετε τις φωτογραφίες σας δωρεάν.
Προθεσμία υποβολής: Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

Αναγγελίες επιλογών: Μέχρι το Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018
Έκθεση: Παρασκευή 26 Οκτωβρίου – Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Οδηγίες για τις συμμετοχές: http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/


Photo Contest
“Abandoned Buildings”
by Blank Wall Gallery

Life keeps evolving. People move from one place to another looking for more modern places that will house their needs. The buildings of the past remain empty, standing alone, narrating their stories to anyone who has the time or the mood to listen to them. Each building a different story, yet the same as the final result remains the same. Places not serving any purpose any more, left alone to remind people of a different era when things were different from what they are now, to contribute to our knowledge of the past.
We are interested in seeing such abandoned buildings from different parts of the world, each telling its own story.
All means accepted.

Submit your photos for free
Deadline: Thursday September 13, 2018

Choices Announced: By Monday September 17, 2018
Exhibition: Friday October 26 – Thursday November 8, 2018

http://www.blankwallgallery.com/contest-guidelines-free/